Artikel 2-Fonds

Het Artikel 2-Fonds is een door Duitsland ingestelde compensatieregeling voor Joodse vervolgingsslachtoffers wereldwijd, die wordt uitgevoerd door de Conference on Jewish Material Claims against Germany, kortweg de Claims Conference (CC). Wat Nederland betreft is JMW door de CC aangewezen als organisatie die u kan helpen bij het doen van een aanvraag.

Criteria
Het Artikel 2-Fonds is bedoeld voor Joodse vervolgingsslachtoffers die:

  • Opgesloten waren in een concentratiekamp
  • Minstens 3 maanden gevangen waren in een getto, zoals door de Duitse regering gedefinieerd
  • Minstens 6 maanden ondergedoken waren in een door de Nazi’s bezet gebied
  • Minstens 12 maanden ondergedoken waren in een satellietstaat van de Nazi’s

Er is een foetus-regeling van kracht. Dit betekent dat ook aanvragen in behandeling worden genomen van aanvragers, die een foetus waren op het moment van vervolging van hun moeder.

Uitsluitinggronden

  • Een inkomen per jaar dat hoger is dan netto € 45.000,- waarbij niet als inkomen wordt beschouwd: AOW, WUV, (bedrijfs)pensioenen en inkomen van de partner. Of
  • Een vermogen dat hoger is dan € 900.000,-. Niet als vermogen wordt beschouwd het eigen huis waarin u zelf woont. Of
  • Een eerder ontvangen uitkering uit Duitsland die meer bedroeg dan (destijds) DM 35.000,= (nu: € 17.000,).
  • Erfgenamen van rechthebbenden komen niet in aanmerking voor het fonds.

De bedragen betreffende inkomen en vermogen zijn in januari 2019 verhoogd. Mocht u vanwege het inkomsten- en/of vermogenscriteria tot dan toe zijn afgewezen; de Claims Conference neemt zelf contact met u op om uw aanvraag te herzien. Mocht u geen brief van hen hebben ontvangen en u meent nu wel in aanmerking te komen voor artikel 2, neem dan contact met ons op. Wij helpen u dan met het verzoek aan de Claims Conference om uw aanvraag te laten herzien.

Uitkering
De hoogte van de uitkering krachtens de hiervoor genoemde criteria bedraagt € 600,= per maand.

Aanvragen
Degenen die nog geen aanvraag hebben ingediend en voldoen aan de bovenstaande voorwaarden en richtlijnen, kunnen alsnog een aanvraag indienen door middel van een bij JMW op te vragen aanvraagformulier. Ook kan JMW u helpen bij het invullen van het formulier. Het aanvraagformulier kunt u ook zelf downloaden van de site van de Claims Conference.
De Claims Conference moedigt mensen, die in aanmerking menen te komen, aan om een aanvraag in te dienen.

Tot slot
Het Artikel 2-Fonds eist van u een autorisatie van de handtekening door een daartoe erkende instelling op het aanvraagformulier. Voor zo’n autorisatie kunt u zich wenden tot JMW, die dit door middel van een stempel en een handtekening voor u kan realiseren.
De uitkering van het Artikel 2-Fonds is niet van invloed op de uitkering krachtens de WUV. Met ingang van 1 januari 2016 is de uitkering uit het artikel 2 fonds van de Claims Conference, vrijgesteld van inkomstenbelasting en premieheffingen.
De ontvangst van uitkeringen krachtens het Slaven- en Dwangarbeidersfonds is niet van invloed op het recht op een uitkering krachtens het Artikel 2-Fonds. 
Nabestaanden van rechthebbenden kunnen geen aanspraak maken op een uitkering uit het Artikel 2-Fonds.

Hulp bij procedures en formulieren
Voor hulp bij het invullen van aanvraagformulieren en de autorisatie van de handtekening kunt u zich wenden tot JMW: 088 - 165 2200
Mocht u niet meer in staat zijn naar één van onze kantoren te komen, dan kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek.

Voor meer informatie:
Claims Conference, www.claimscon.org of JMW, tel. 088-165 2200
U kunt de privacyverklaring van de Claims Conference hier lezen: www.claimscon.org/about/privacy-policy/

Deze tekst is gebaseerd op algemenere en uitgebreidere informatie. Hoewel ernaar is gestreefd deze informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven en toe te spitsen op de belangen van Nederlandse rechthebbenden, geldt juridisch uitsluitend de originele informatie zoals verstrekt door de betreffende instanties. Aan deze publicatie zijn daarom geen rechten te ontlenen. JMW is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de toekenning van uitkeringen.