Inzage of opvragen gegevens, dossiers en archieven bij JMW

Cliënten van JMW hebben volgens de wet het recht na te vragen welke gegevens van hen bij ons zijn vastgelegd en hebben recht op inzage en/of het opvragen van hun dossiers. JMW beheert ook enkele historische archieven waaruit de betreffende persoon zelf of in enkele gevallen nabestaanden dossiers kunnen opvragen. Hieronder leest u welke gegevens en dossiers u kunt opvragen dan wel inzien via JMW en hoe dat in zijn werk gaat.

Voor cliënten van JMW:

 • REGAS - het Cliëntenregistratiesysteem van JMW
  • U kunt volgens de Algemene Verordening Gegeventsbescherming, AVG, en de Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP, inzien en opvragen welke gegevens van u bij JWM zijn opgeslagen. Hier zijn geen kosten aan verbonden, behalve wanneer er meer dan de gebruikelijk kosten moeten worden gemaakt.
 • WUV - Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers 
  • Indien u een kopie wilt van de al eerder aan u verstrekte WUV-gegevens kunt u die opvragen bij JMW. U kunt ervoor kiezen het dossier digitaal te krijgen toegestuurd, waaraan minimale kosten zijn verbonden. Ook kunt u de kopie via aangetekende post ontvangen. Dan worden extra kosten in rekening gebracht.

Historische archieven onder beheer van JMW:

 • JOKOS
  • Dit archief kan ingezien worden door nabestaanden tot de vijfde graad. Het dossier kan tegen minimale vergoeding digitaal worden toegestuurd of via aangetekende post waarvoor de extra kosten in rekening worden gebracht.
 • Le-Ezrat ha-Jeled
  • De betreffende personen zelf kunnen inzage aanvragen. Het dossier kan tegen minimale vergoeding digitaal worden toegestuurd of via aangetekende post waarvoor de extra kosten in rekening worden gebracht.

Historisch archief niet onder beheer van JMW:

 • OPK (Commissie voor oorlogspleegkinderen)
  • Dit is een archief dat beheerd wordt door de overheid. U kunt alleen een verzoek doen tot inzage op het kantoor van JMW, een kopie kan niet worden verstrekt.

U kunt verzoeken richten aan spreekuur@joodswelzijn.nl of per post aan JMW, t.a.v. afdeling maatschappelijk werk, Van Boshuizenstraat 12-3, 1083 BA Amsterdam. In beide gevallen dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Geef in uw verzoek aan of u de gegevens wilt inzien of toegestuurd krijgen. Indien u de gegevens toegestuurd wilt krijgen, geef dan aan of u ze per email wilt ontvangen of per post.

We streven ernaar verzoeken binnen 21 dagen te verwerken. Bij het digitaal toesturen van dossiers zullen we maatregelen nemen om de privacy van de communicatie te waarborgen, waarover u door ons nader zal worden geïnformeerd.

Voor alle bovenstaande gevallen geldt dat inzage plaatsvindt op het kantoor van JMW in Amsterdam, Buitenveldert.

JMW kan u verder adviseren over het opvragen van gegevens uit andere gerelateerde archieven waartoe wij niet direct toegang hebben, zoals de Liro-kaarten. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met spreekuur@joodswelzijn.nl of telefonisch op 088 1652200 (optie 1).