Vacature leden Raad van Toezicht

Op deze pagina vind je de profielschets voor de vacature voor twee leden voor in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder en bewaakt dat de organisatie handelt in het belang van de doelstellingen van de organisatie, gerelateerd aan relevante ontwikkelingen en maatschappelijke belangen.

Profielschets

Vacature voor twee leden van de Raad van Toezicht JMW:

 • Lid met aandachtsgebied Zorg en Welzijn (op voordracht van de CDR)
 • Lid met aandachtsgebied Financiën

Joods Maatschappelijk Werk (JMW), dat in 1946 werd opgericht, is sinds de oorlog van blijvende betekenis voor Joods Nederland. Het doel van JMW is de coördinatie, bevordering en uitoefening van de gehele sociale zorg voor Joden in Nederland, ongeacht hun religieuze affiliatie. JMW streeft naar een veerkrachtige Joodse gemeenschap en probeert de identiteit en de netwerken van Joodse Nederlanders te vergroten en te versterken. Vanuit de zorg voor Joodse vervolgingsslachtoffers heeft JMW haar aandacht verbreed naar de jongere generaties.

De strategie van JMW is erop gericht om in de toekomst als ongebonden platform te functioneren in Joods Nederland. Hierbij staat voorop dat het unieke Joodse karakter van JMW behouden blijft. Dat geldt bovenal voor het gevoel dat de cliënten en deelnemers in hun contacten met de organisatie blijven houden: vertrouwd, veilig en herkenbaar.

De taak die JMW voor zichzelf ziet is om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil, aansluiting kan vinden bij de manier van Joods leven die bij diegene past, in de hele breedte van wat Joods leven voor iemand zou kunnen zijn.

Het hoofdkantoor van JMW is gevestigd in Amsterdam.

Organisatiestructuur

 • JMW heeft een zelfstandige organisatie, die wordt geleid door de directeur-bestuurder.
 • De dienstverlening is georganiseerd in drie teams: team Hulp- en Dienstverlening; team Joods Leven en team Kennis en Innovatie. De ondersteunende diensten zijn centraal geregeld. Bij JMW werken rond de 40 professionals.
 • Het toezicht op JMW is statutair belegd bij de Raad van Toezicht die uit zeven personen bestaat.
 • Daarnaast is statutair bepaald dat een Gemeenschapsraad wordt gevormd; deze Raad wordt geacht JMW te voorzien van advies inzake de invulling en uitvoering van taken die JMW vervult in het werkveld.
 • De medezeggenschapsorganen (Cliënten- en Deelnemersraad en de Ondernemingsraad) stellen zich pro-actief op en worden tijdig meegenomen bij beleidsontwikkelingen.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de directeur-bestuurder en bewaakt dat de organisatie handelt in het belang van de doelstellingen van de organisatie, gerelateerd aan relevante ontwikkelingen en maatschappelijke belangen. Het toezicht gebeurt zonder uitdrukkelijke voorafgaande opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.

De Raad van Toezicht draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij ieder lid een specifieke deskundigheid heeft. De verantwoordelijkheid laat zich vertalen in de volgende taken en bevoegdheden:

 • het zorgdragen voor een goed functionerend Bestuur door benoeming, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van de directeur-bestuurder;
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van leden van de Raad van Toezicht;
 • het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de directeur-bestuurder;
 • het bewaken van de strategie en de risico’s die aan de activiteiten van de stichting zijn verbonden;
 • het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening en de hieromtrent geldende regelgeving;
 • het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 • verantwoording afleggen aan de maatschappelijke omgeving.

De Raad van Toezicht vergadert in beginsel vijfmaal per jaar. De Auditcommissie komt daarnaast tweemaal per jaar in vergadering bijeen. De RvT heeft jaarlijks contactmomenten met de Ondernemingsraad, de Cliënten- en deelnemersraad en neemt deel aan bijzondere bureau-activiteiten.

Algemeen profiel van de Raad van Toezicht als geheel

Om zijn verantwoordelijkheid waar te kunnen maken is de Raad van Toezicht zodanig samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit is met het werkveld van JMW in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • een spreiding van deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan financieel-economische-, juridische-, marketing-,  bedrijfskundige en zorginhoudelijke achtergronden.

De leden van de Raad van Toezicht:

 • zijn verankerd in de Joodse Gemeenschap en beschikken over een breed netwerk in de Joodse gemeenschap relevant voor het functioneren van de RvT;
 • moeten lid kunnen zijn van een van de drie kerkgenootschappen (NIK-PIG-LJG);
 • hebben een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directeur-bestuurder en hebben oog voor de maatschappelijke betekenis van JMW en de impact daarvan;
 • kenmerken zich door integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • onderschrijven de gedragen visie en ambities van JMW en dragen deze uit bij de uitoefening van hun rol als toezichthouder.

Voor alle leden gelden de volgende functie-eisen:

 • Academisch denkniveau
 • Bestuurlijke ervaring en bekendheid met governance thema’s.
 • Analytische vaardigheden, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen met betrekking tot essentiële en strategische aspecten van het functioneren van JMW en kan op basis hiervan onafhankelijk en evenwichtig oordelen.
 • Kent de gevoeligheden en heeft inzicht in de dynamiek van een identiteitsgebonden organisatie.
 • Behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’, en is gericht op verheldering en verbinding.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.
 • Strikte onafhankelijkheid. De toezichthouder mag op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies die hij of zij uitoefent.

De Raad van Toezicht vervult zijn toezichttaken vanuit een collectieve verantwoordelijkheid en eigentijdse visie op zichtbaar betrokken en proactief toezichthouden. De Governance Code vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording.

Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature met als aandachtsgebied ‘Zorg en Welzijn’. Voor deze zetel heeft de Cliënten- en deelnemersraad (CDR) een bindend voordrachtsrecht. Tevens is er een vacature doordat een lid van de Raad van Toezicht vanwege persoonlijke omstandigheden vroegtijdig terugtreedt. Voor deze vacature geldt als aandachtsgebied ‘Financiën’.

Zorg en Welzijn

Functie-eisen nieuw lid RvT profiel Zorg en Welzijn op voordracht van de CDR

 • aandachtsgebied: zorg en welzijn
 • commissie/contactpersoon: jaarlijks vast contactmoment met Cliënten- en deelnemersraad
 • benoeming per 1 juli 2023
 • professionele ervaring:
 • beleidsbepalende of managementervaring op het terrein van zorg- en welzijn is een pré
 • heeft een goed gevoel voor wat cliënten en deelnemers belangrijk vinden en kan het cliëntenperspectief verbinden aan de strategie en het beleid van JMW
 • kennis op het gebied van medezeggenschap

Financiën

Functie-eisen nieuw lid profiel Financiën

 • aandachtsgebied: financiën
 • commissie/contactpersoon: jaarlijks vast(e) contactmoment(en) met de Ondernemingsraad
 • benoeming per 1 mei 2023
 • professionele ervaring:
 • bedrijfseconomische of financiële kennis en ervaring
 • kijkt door de cijfers heen en stelt zich op als kritisch klankbord op financieel gebied

Afhankelijke van de uiteindelijke samenstelling van de RvT kan een lid verzocht worden toe te treden tot de Auditcommissie.

Bezoldiging

Het betreft een onbezoldigde functie.

Procedure

Solliciteren kan tot en met maandag 10 april 2023. Uw motivatiebrief en CV kunt u richten aan mevrouw J. Buesink (assistent Raad van Toezicht) via J. Buesink@joodswelzijn.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u tot 5 april 2023 contact opnemen met de heer M. Glaser (voorzitter van de Raad van Toezicht), door een mail te sturen aan J.Buesink@joodswelzijn.nl waarna een telefonische afspraak ingepland wordt.