Donaties

JMW in het kort

De stichting Joods Maatschappelijk Werk werd kort na de oorlog opgericht om "de gehele sociale zorg aan de Joden in Nederland te coördineren, te bevorderen en uit te oefenen". Deze aan JMW's oprichtingsakte ontleende doelstelling bepaalt ook nu nog het karakter van de instelling, in ten minste drie opzichten:

  1. het werkgebied van JMW omvat heel Nederland;
  2. de doelgroep beperkt zich tot de Joodse gemeenschap; 
  3. het werkveld (de sociale zorg) is uitzonderlijk breed en omvat een groot aantal werksoorten. 

Veel hulpvragen waarmee de doelgroep zich wendt tot JMW worden nog steeds in meer of mindere mate bepaald of gekleurd door de oorlog, hetgeen ook tot uiting komt in het grote beroep dat de doelgroep op de instelling doet: jaarlijks wendt tussen de 10 en 15% van de 45.000 zielen tellende Joodse gemeenschap zich tot de instelling.
Het uitvoerend werk van JMW is ondergebracht in drie sectoren:

  1. hulpverlening (algemeen maatschappelijk werk, groepswerk, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940 - 1945, jeugdzorg, en vluchtelingen- en migrantenwerk);
  2. zorg & preventie (ouderenwerk, vrijwilligerswerk en samenlevingsopbouw);
  3. thuiszorg (gezinsverzorging en wijkverpleging). 

De dienstverlening van JMW is gebaseerd op het door de instelling ontwikkelde Model voor Integrale Hulpverlening dat erop gericht is om een zo licht mogelijke vorm van hulpverlening aan te bieden. In dat kader worden de cliënten van de sector 'Zorg en Preventie' aangeduid als 'deelnemers'. Zij kunnen een beroep doen op een scala aan meestal groepsgebonden activiteiten gericht op identiteitsversterking en ter voorkoming van vereenzaming en isolement. Zowel in deze sector als in de sector 'hulpverlening' is de ondersteuning door JMW's vrijwilligersorganisatie van essentieel belang: in 2002 hebben 90 vrijwilligers hulp geboden aan ruim 230 cliënten in meer dan 6.700 contacten.
Het beleid van JMW is er expliciet op gericht ook de zogeheten 'ongebonden Joden' (degenen die niet bij kerkgenootschap zijn aangesloten) te bereiken. Zij vormen de meerderheid van de huidige Joodse gemeenschap.
Het hoofdkantoor van JMW is in Amsterdam, de overige vestigingen zijn in Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Enschede, Groningen en Eindhoven.
Het werk van JMW wordt voor het grootste deel gesubsidieerd, door zowel de Rijksoverheid als de lokale overheden van de drie grootste steden.
Ontoereikende subsidies ten behoeve van een aantal werksoorten èn geheel ongesubsidieerde werksoorten maken het noodzakelijk dat particuliere Joodse fondsen (zoals 'Cefina') substantiële financiële bijdragen leveren om het exploitatietekort te beperken.
Deze gezamenlijke inkomsten blijken niettemin ontoereikend te zijn om JMW's uitgebreide dienstverlening te financieren. Daarom is JMW genoodzaakt een beroep te doen op particulieren. Elke gift stelt JMW zeer op prijs!

Ook u kunt JMW steunen!

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het directiesecretariaat van JMW, tel. 088 165 22 00.

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL15INGB0000204420 ten name van Stichting JMW Bijdragen & Fondsen, Amsterdam.